Seznam konaných přednášek

8. 6. 2020 Tomáš Petráček Modernismus a antimodernismus
24. 2. 2020 Vladimír Slámečka Sv. Zdislava - 800 let od narození
Terciářka, členka třetího řádu dominikánů?
25. 11. 2019 ThDr. Jiří Doležal Co bude po smrti?
Jaký je smysl a naděje našeho života
- A co budeš dělat potom?
- Nakonec umřu.
- A pak?
4. 11. 2019 David Vopřada Mučedníci prvotní církve
Co víme o prvních křesťanských mučednících. Přednášející je římskokatolický kněz, patristický teolog a kanovník-penitenciář Královské kolegiátní kapituly sv. Petra a Pavla na Vyšehradě.
21. 10. 2019 Václav Vacek Modlitba Páně
Ježíš nás neučí jen bezmyšlenkovitě opakovat slova modlitby.
10. 6. 2019 Aleš Roleček Zápas o svobodu církve
Pohled do historie a dějinných souvislostí. Přednášející je pedagog a teolog.
6. 5. 2019 ThDr. Jiří Doležal Víra
Co to je? Co je křesťanská víra? Proč věřit?
8. 4. 2019 Tomáš Mlýnek Bohoslužba obrácení
11. 3. 2019 Marian Kurylo Řeckokatolická církev
Náboženská situace na Ukrajině. Marian Kurylo je kněz řeckokatolické farnosti v Pardubicích.
18. 2. 2019 Mgr. Lucie Jirglová Petr Eben
Hudební program o skladateli Petru Ebenovi k 90. výročí jeho narození.
Petr Eben (1929-2007) byl český skladatel duchovní, moderní a soudobé vážné hudby. Skladatelova pozornost se upíná především na hudbu duchovní, v níž dominuje zhudebňování biblických předloh, přičemž svébytnou kapitolou skladatelova tvůrčího usilování tvoří jeho vokálně-instrumentální díla na liturgické texty. Jeho skladby jsou prodchnuty hlubokým křesťanským cítěním a jsou umělecky a filozoficky přesvědčivým poselstvím. Jde též o autora v České republice často používaného ordinária. Významný pedagog, který se svým švagrem Iljou Hurníkem vytvořil českou adaptaci Orffovy školy.
10. 12. 2018 Jiří Doležal Bůh?
Existuje vůbec? Potřebujeme ho? Kde a jak ho poznáme?
26. 11. 2018 David Vopřada Příprava na křest ve starověku
Konkrétní praxe u sv. Augustina
29. 10. 2018 Tomáš Petráček Rozdělená církev
Současná krize církve v historickém kontextu
24. 9. 2018 Václav Vacek Boží všemohoucnost
Jak Bůh zasahuje do našeho života? Může opravdu úplně všechno?
11. 6. 2018 Aleš Roleček Středověká katedrála jako obraz Boha - člověka
Symbolika a význam středověké architektury. Přednáška s promítáním.
28. 5. 2018 Tomáš Petráček Kořeny sekularismu v ČSR
Náboženská situace kolem roku 1918.
21. 5. 2018 Filip Dušek Nastav druhou tvář
Výklad Mt 5. Podrobnosti na webu farnosti.
14. 5. 2018 Jan Franc Milosrdný Samaritán
Lk 10
23. 4. 2018 Ondřej Špinler Farizej celník
Lk 18
16. 4. 2018 ThDr. Jiří Doležal Modlitba za politiky
5. 3. 2018 Martin Vaňáč Papež František - velký reformátor?
Autor je katolický teolog působící na ETF UK.
26. 2. 2018 Antonín Forbelský Boháč a Lazar
Lk 16
12. 2. 2018 Karel Kylar Marnotratný syn
Lk 15
11. 12. 2017 Tomáš Petráček Ochromené křesťanství
Nezamýšlené důsledky reformace
13. 11. 2017 Václav Vacek Odstranili jste klíč k poznání
Výklad biblického textu L 11,46-54 a J 8,1-11
2. 10. 2017 Aleš Roleček Blázni pro Krista
4. 9. 2017 Martin Beran Liturgická hudba
Její forma zvláště po II. vatikánském koncilu.
19. 6. 2017 ThDr. Jiří Doležal Křesťan a politická moc
20. 3. 2017 Radek Martínek Bohoslužba obrácení
20. 2. 2017 Václav Vacek Dobrořečení jako životní styl II.
Jak vychovává izraelská rodina své děti podle biblického návodu. Pokračování přednášky z listopadu 2015.
23. 1. 2017 Týden modliteb za jednotu křesťanů
Ekumenické setkání v rámci Týdne modliteb za jednotu křesťanů.
Téma: Smíření – Kristova láska nás nutí (2K 5,14)
5. 12. 2016 David Vopřada Pouštní otcové
Přednáška z patristiky.
14. 11. 2016 ThDr. Jiří Doležal Církev v dnešním světě
Koncilní dokument Radost a naděje
24. 10. 2016 Tomáš Hoffmann Krakow
Světový den mládeže 2016 a papež František
19. 9. 2016 Tomáš Petráček Karel IV.
Duchovní tvář Otce vlasti
13. 6. 2016 Vladimír Slámečka Laická sdružení a třetí řády v dnešním světě
23. 5. 2016 ThDr. Jiří Doležal Modlitba Páně
2. 5. 2016 David Bouma Islám
14. 3. 2016 Tomáš Mlýnek Bohoslužba obrácení
Kající bohoslužba začleněná do mešní liturgie
15. 2. 2016 Milan Novotný Křesťanská psychologie
Pokání, vina a odpuštění očima psychologa
18. 1. 2016 Setkání v rámci Týdne modliteb za jednotu křesťanů
Týden modliteb za jednotu křesťanů proběhne ve dnech 18. až 25. ledna 2016. Ústřední myšlenkou textů určených pro tento týden je slovo z Písma „Povoláni hlásat mocné skutky Páně“ (srv. 1 Petr 2,9).
Texty k Týdnu modliteb za jednotu křesťanů
14. 12. 2015 Tomáš Petráček Jan Hus
Významná postava v českých duchovních dějinách
23. 11. 2015 Václav Vacek Dobrořečení jako životní program
Výchova v židovské rodině podle Bible
19. 10. 2015 Jiří Doležal Padesát let od II. vatikánského koncilu
21. 9. 2015 Aleš Roleček Rodina v antice
Historický vývoj chápání rodiny v řecko-římském světě
8. 6. 2015 Tomáš Petráček II. vatikánský koncil v konfliktu interpretací
18. 5. 2015 Pavel Hradilek Eucharistie
Cesta od statického ke komuniálnímu slavení eucharistie.
13. 4. 2015 Jiří Doležal O Církvi
Biblické prameny porozumění skutečnosti Církve.
16. 3. 2015 Václav Vacek Bohoslužba pokání
Příprava na svátost smíření. Bude slavena eucharistická bohoslužba, při které se chceme orientovat na správné prožívání postní doby a lepší porozumění svátosti smíření.
9. 2. 2015 Tomáš Mlýnek Afganistan
Zkušenosti z mise do Afganistanu očima vojenského kaplana Tomáše Mlýnka.
19. 1. 2015 František Plecháček Ekumenická bohoslužba
Ekumenické setkání v rámci Týdne modliteb za jednotu křesťanů, jehož součástí bude homilie Františka Plecháčka, kazatele farního sboru ČCE v Pardubicích.
8. 12. 2014 ThDr. Jiří Doležal Pokání
Co to je, jak se to dělá? Odpovědi budeme hledat v BIBLI.
24. 11. 2014 Aleš Roleček Islám
Islám v proměnách času
13. 10. 2014 Václav Vacek Přednáška byla zrušena
O důstojnosti křesťana. O velikosti křtu a důstojnosti křesťana.
15. 9. 2014 Petr Kolář Od barokní Missa solemnis zpět k eucharistii
Liturgická reforma II. vatikánského koncilu neznamenala jen záměnu latiny za národní jazyk.
23. 6. 2014 Jan Rybář Křesťan předmoderní, moderní a postmoderní
26. 5. 2014 Vladimír Slámečka Svátost smíření v průběhu tisíciletí
28. 4. 2014 Jiří Doležal Velikonoce
Ukřižovaný Ježíš byl vzkříšen a žije. Výklad evangelia podle Matouše 28,1-10.
10. 3. 2014 Vladislav Brokeš Bohoslužba pokání
Postní příprava na velikonoce spojená se svátostí smíření. Vladislav Brokeš bude předsedat bohoslužbě pokání.
3. 2. 2014 Miloš Szabo Janovo evangelium
Janovo evangelium - jeho výjimečnost a odkaz pro dnešní dobu.
Miloš Szabo je farářem v Praze na Žižkově.
20. 1. 2014 Týden Modliteb za jednotu křesťanů 2014 Je snad Kristus rozdělen?
Tématem nadcházejícího Týdne modliteb za jednotu křesťanů je otázka apoštola Pavla „Je snad Kristus rozdělen?“ (1K 1,13). Více informací.
16. 12. 2013 Jan Franc Jak nově porozumět náboženským výrazům
Podle knihy C. Tresmontanta.
18. 11. 2013 Jiří Doležal Boží odpuštění a naše odpouštění
V kterého Boha věříme? Bohem je pouze ten, který "odpouští naše viny". Kolikrát máme odpouštět?
14. 10. 2013 Václav Vacek Člověk má být chválou, věhlasem a okrasou Boží
Výklad Dt 26,19.
16. 9. 2013 Aleš Roleček Armenie
Zážitky z cesty do Armenie
17. 6. 2013 PhDr. Radek Martinek Viditelná milost
Krása, umění a liturgie jako nástroj evangelizace.
27. 5. 2013 Tomáš Petráček II. vatikánský koncil
50. výročí zahájení II. vatikánského koncilu.
29. 4. 2013 Tomáš Hoffmann Naděje
Naděje je vyjádřením velikonoční radosti.
18. 3. 2013 Jiří Kvaš Bohoslužba pokání
Kající bohoslužbě předsedá P. Jiří Kvaš. Na závěr možná účast na svátosti smíření.
18. 2. 2013 Jiří Doležal Víra, naděje a láska
Tři hlavní znaky křesťana.
21. 1. 2013 Týden modliteb za jednotu křesťanů 2013 Téma týdne: Co od nás Hospodin žádá? (srov. Mi 6,6-8)
10. 12. 2012 Jiří Kuchválek Adventní a vánoční hudba
Přednáška s ukázkami varhanní hudby (hraje Martin Beran).
19. 11. 2012 Tomáš Petráček Církevní restituce
Detailní informace o zákonu o vyrovnání některých majetkových křivd s církvemi.
1. 10. 2012 Václav Malý Solidarita
Solidarita mezigenerační, náboženská, sociální.
10. 9. 2012 Jan Franc Satanův pád
Výklad textu z knihy proroka Izaiáše 14,12-15 podle Jana Hellera.
11. 6. 2012 Vladimír Slámečka Hlásání evangelia a svoboda, kterou dává Duch Boží
Sv. Barnabáš byl odvážný a riskoval, když se zastal sv. Pavla.
14. 5. 2012 Václav Vacek Bratrství a komunio
Co znamená, že nám Kristus říká: „Všichni jste bratři.“
16. 4. 2012 ThDr. Jiří Doležal Kázání Božího slova
Co je zdrojem kázání. Co je obsahem kázání. Komu je slovo Boží určeno.
12. 3. 2012 Josef Trochta Bohoslužba pokání
Čtení: 2 Král 5; Žl 42; Lk 4,24-30; Žl 51,3-6.9-14
13. 2. 2012 Aleš Roleček Italská renesance II.
Duchovní proudy v umění
23. 1. 2012 Ekumenický večer Být jiného ducha
Ekumenické setkání v rámci Týdne modliteb za jednotu křesťanů, který se koná od 18. do 25. ledna 2012. Tentokrát je založen na životním příběhu biblického Káleba.
12. 12. 2011 ThDr. Jiří Doležal Křesťanství - Bible - morálka
Co s Desaterem?
14. 11. 2011 Václav Vacek O jménech Božích
Jedno z jmen Božích je Náruč.
17. 10. 2011 Jan Franc Prorok Amos
Výklad prorocké knihy jednoho ze dvanácti "malých proroků".
19. 9. 2011 Aleš Roleček Počátky italské renesance I.
Duchovní proudy v umění
20. 6. 2011 Vladimír Slámečka Poustevníci v českých zemích
Začátky evangelního života v církvi
23. 5. 2011 ThDr. Jiří Doležal O Duchu svatém
Kdo je Duch svatý? Je Duch svatý osoba nebo síla? Jak a co působí? Co je křest Duchem svatým?
11. 4. 2011 P. Filip Janák Kající bohoslužba
28. 3. 2011 ICLic. Miloš Szabo Evangelista Matouš a jeho dílo
21. 2. 2011 Aleš Roleček
24. 1. 2011 Ekumenický večer
Ekumenické setkání v rámci Týdne modliteb za jednotu křesťanů. Téma Týdne modliteb za jednotu křesťanů v roce 2011: Jeruzalém a základy jednoty.
6. 12. 2010 Václav Malý Beseda o zkušenostech z návštěvy v Iráku
Situace křesťanů v Iráku. Beseda na téma listopadové návštěvy Václava Malého v Iráku. K tématu viz také následující zdroje: [1], [2]
22. 11. 2010 Petr Stejskal Biblický pohled na církev
Výklad biblického textu Zachariáš 4,3.
18. 10. 2010 Václav Vacek Ježíš Kristus, náš služebník
Výklad Lk 12,32-48
28. 6. 2010 Aleš Roleček Inkvizice - vznik a vývoj v dějinách
 
17. 5. 2010 Tomáš Hoffmann Křest - největší dar
Význam a důsledky křtu pro každého z nás.
19. 4. 2010 ThDr. Jiří Doležal O čem je bible
Morálka nebo náboženství nebo...?
22. 3. 2010 Miroslav Dítě „...abyste věřili v toho, koho on poslal“
Výklad biblického textu z evangelia sv. Jana (J 6,29)
18. 1. 2010 Ekumenická bohoslužba Svědectví skrze oslavu života
Ekumenická bohoslužba v rámci Týdne modliteb za jednotu křesťanů
14. 12. 2009 Václav Vacek Prvotní hřích
1. 11. 2009 ThDr. Jiří Doležal Království Boží v bibli a dnes
19. 10. 2009 Vladimír Slámečka Bratři s hořícím srdcem a jasnou myslí
Večer věnovaný (tentokrát) dominikánské rodině, její historii, spiritualitě i působení v naší vlasti.
21. 9. 2009 Aleš Roleček Templáři a rytířské řády
Informace uvádějící na pravou míru řadu pokleslých pořadů a filmů. Přednáška z původně plánovaného květnového termínu.
15. 6. 2009 Vladimír Slámečka Zakončení roku sv. Pavla
Vladimír Slámečka vyučuje na ČVUT v Praze a v Pardubicích je knězem pověřeným péčí o VŠ studenty.
18. 5. 2009 Aleš Roleček Templáři a rytířské řády
Informace uvádějící na pravou míru řadu pokleslých pořadů a filmů
30. 3. 2009 Postní setkání - kající bohoslužba
Kající bohuslužba za účasti P. Petra Stejskala.
16. 2. 2009 Jiří Doležal Úvod do poslední knihy Nového Zákona
Výklad textů z Apokalypsy
19. 1. 2009 Ekumenické setkání
Každoroční ekumenické shromáždění pořádané v rámci Týdne modliteb za jednotu křesťanů. Promluvu bude mít Samuel Jindra z Církve bratrské.
8. 12. 2008 Vladimír Slámečka Neposkvrněné početí
Historie dogmatu a jeho význam pro nás dnes
10. 11. 2008 Václav Vacek Dědičný hřích?
Je pochybení Adama a Evy kolektivní vinou?
6. 10. 2008 Tomáš Hoffmann Chápání svátostí v životě křesťana
Svátosti nejsou magie
15. 9. 2008 Jan Kohl Morálka v naší většinové společnosti
Proč nepřijímáme eutanazii?
23. 6. 2008 Jiří Doležal Úvod do evangelia podle Janova sepsání
16. 6. 2008 Karel Moravec Týden komunikace
Informace a zkuženosti z Týdne komunikace pořádaného v Hradci Králové.
12. 5. 2008 Jan Franc Neznalost zákona neomlouvá, nevědomost hříchu nečiní
Výklad některých částí Bible podle Jana Hellera a Pavla Hožka - z pořadů Ranní slovo.
21. 4. 2008 Aleš Roleček Čínská liturgická hudba 17.-18. století
Přednáška doprovázená zvukovými ukázkami.
10. 3. 2008 Jan Rybář Bohoslužba pokání
Svátosti je třeba slavit společně ve společenství církve. "Slavení" předpokládá určitou příjemnou, ba i radostnou atmosféru, naplněnou nadějeplným očekáváním. Slavme svátost smíření s tímto podtextem. Příprava na bohoslužbu: Vstup: žalm 14; 1. čtení: Numeri (4.Mojžíšova) 21,4-19; žalm 130; 2. čtení: Řím 4,6-14; Mezizpěv: Lid bydlící v temnotách uvidí veliké světlo; světlo vzejde těm, kdo seděli v krajině stínu smrti (Mt 4,16); Evangelium: Jan 1, 9 -13. Následuje homilie a po ní meditace nad 6 textovými vstupy o Kristově utrpení a vzkříšení.
11. 2. 2008 Jiří Veselý Postní zamyšlení
Význam postní doby; pokání jako celoživotní postoj křesťana.
21. 1. 2008 Jiří Doležal Lukášovo evangelium
Výklad se týkal následujících úryvků z Lukášova evangelia: 1,1-4; 3,1-3; 24,13-15; 24,28-35. Setkání proběhlo v rámci cyklu Pondělní večery a zároveň jako ekumenické shromáždění Týdne modliteb za jednotu křesťanů (program shromáždění v Pardubicích).
19. 11. 2007 Václav Vacek Má Bůh rád přemýšlivé lidi?
Přednáška s výkladem Lukášova evangelia.
15. 10. 2007 Jiří Doležal Úvod do evangelia podle Marka
17. 9. 2007 Jan Franc Rozumíš tomu, co čteš?
Informace o knize Alfreda Schillinga, která pojednává o tom, jak správně rozumět bibli. ("Bibli buď můžeme brát doslova nebo ji brát vážně.")
18. 6. 2007 Daniel Ženatý Výklad biblického textu
21. 5. 2007 Miroslav Dítě Svatba v Káně Galilejské
23. 4. 2007 Aleš Roleček Čína a čínské myšlení, čínská filosofie
19. 3. 2007 Jiří Doležal Jak vznikalo Matoušovo evangelium
12. 2. 2007 Petr Stejskal Nehemjaš
Duchovní boj
22. 1. 2007 Ekumenické setkání Setkání v rámci týdne modliteb za jednotu křesťanů.
15. 1. 2007 Václav Vacek Méně známá Ježíšova slova z evangelií
Někdy máme při čtení Písma v mysli hotový obraz a vedlejších postav a významů si moc nevšímáme.
11. 12. 2006 Jan Rybář Adventní rozmluvy
13. 11. 2006 Jan Franc Desatero
Výklad knihy Alfreda Schillinga
16. 10. 2006 Jiří Doležal Ženy ve spisech evangelisty Lukáše
18. 9. 2006 Karel Moravec Církevní právo
Význam a smysl církevního práva; některé kapitoly z práva manželského.
19. 6. 2006 Jan Rybář Křesťan má vždy co říct
Jak dnes mluvíme ke světu
22. 5. 2006 Samuel Jindra Buď v kontaktu, ale nedotýkej se!
Kde je Bůh podle Desatera? Výklad textu prvního přikázání Desatera v kontextu se svátkem Nanebevstoupení Páně. (Deuteronomium 5,1-10 a 1. Samuelova 5,1-12) Přednášející je členem Rady Církve bratrské.
27. 2. 2006 Václav Vacek Pokání
Příprava na dobu postní.
9. 1. 2006 Aleš Roleček Umění, ikonografie a vánoce
Promítání starověkých a středověkých uměleckých děl se vztahem k vánocům včetně výkladu.
28. 11. 2005 Jiří Doležal Je těžké žít podle Ježíšových přikázání?
Výklad Mt 11,25-30.
10. 10. 2005 Václav Vacek Setkání Ježíše s Nikodémem
Setkání Ježíše s Nikodémem a smysl Ježíšovy řeči.
12. 9. 2005 Jan Franc Eucharistie jako oběť
Zamyšlení nad úryvkem z knihy Benedikta XVI.
20. 6. 2005 Jan Kofroň Pastorace těžce nemocných a umírajících.
Přednášející je sekretářem biskupa Václava Malého.
23. 5. 2005 Jan Rybář Překonání pesimismu smrti
Kristovo vzkříšení je vítězstvím nad smrtí.
11. 4. 2005 Tomáš Hoffmann Zkušenosti z působení v Iráku
21. 3. 2005 ThDr. Jiří Doležal Utrpení, smrt a vzkříšení Ježíše Krista
Výklad podle nejstarší tradice: 1Kor 15,1-8.
21. 2. 2005 Václav Malý Církev a společnost na Ukrajině, v Bělorusku a na Kubě
Václav Malý je předsedou rady při ČBK Iustitia ex Pax, která se zabývá dodržováním lidských práv v České republice i ve světě. V současnosti působí Václav Malý jako pomocný biskup pražský.
17. 1. 2005 Beseda na téma Situace v církvi po 15 letech svobody
Beseda vychází z článku biskupa Václava Malého v Katolickém týdeníku. Připravili Jan Kohl a Jan Franc, k besedě přispějí svými názory všichni účastníci setkání.
13. 12. 2004 Petr Stejskal II. Vatikánský koncil v praxi
Zamyšlení nad zkušenostmi z pastorace ve frankofonní Kanadě.
22. 11. 2004 Václav Vacek Odpuštění viny
Co musím udělat, abych dosáhl u Boha odpuštění? Je Bůh spravedlivý, pomstí se i za mne? Jak se na to všechno zlo může Bůh dívat?
11. 10. 2004 Petr Piťha Rodinná výchova
13. 9. 2004 Jan Rybář Problémy protireformace
Činnost jesuitů v době baroka.
14. 6. 2004 Václav Vacek O chlebu života
Jak rozumíme tomu, když Ježíš říká, že je živý chléb.
17. 5. 2004 Petr Piťha Skrytá nebezpečí techniky
O nerozpoznávaných vedlejších vlivech moderních vynálezů na společnost a jednotlivce
15. 3. 2004 Jan Kohl Akce a kontemplace
Nejen mužská spiritualita s Richardem Rohrem.
16. 2. 2004 Jaroslav Nečas Zkušenosti z působení v netradiční farnosti
Možnosti, jak oslovit postmoderního člověka.
12. 1. 2004 Jan Franc Alexander Meň - osobnost pravoslavné církve minulých let
Biblický pohled na cenu člověka. Výklad podle ruského teologa Alexandra Meně.
8. 12. 2003 Jan Rybář O statečnosti
Situace politických vězňů za totality.
17. 11. 2003 Václav Vacek O liturgii trochu jinak
"Proč jsme takoví suchaři?"
13. 10. 2003 Jiří Doležal Jak často, jak mnoho a proč odpouštět
Výklad oddílu o odpuštění v Mt 18,21-35.
22. 9. 2003 Jan Roskovec Eucharistie v Novém Zákoně
Přednášející pracuje v Centru biblických studií Akademie věd ČR a Univerzity Karlovy v Praze.
16. 6. 2003 Jan Rybář Bůh lidskýma očima
12. 5. 2003 Jiří Doležal O modlitbě biblicky i prakticky
Modlitba - meditace - ticho.
9. 4. 2003 Ivan O. Štampach Náboženství v dnešním světě III.: Nové duchovní směry u nás
Změny v církevním křesťanství na jeho okraji. Alternativní duchovní směry západního původu (hermetismus, magie, alchymie, rosikruciánství, svobodné zednářství atp.). Směry orientálního původu. Hnutí new age. Problematika náboženského sektářství.
31. 3. 2003 Svátost smíření - kající bohoslužba
Zamyšlení nad svátostí smíření a příprava na ni. V první části večera výklad textu Lk 7,36 - Jan Franc. V druhé části společně připravený meditativní večer s důrazem na zamyšlení nad sebou samým a na otevření k přijetí nového zaměření ve svém osobním duchovním životě.
19. 3. 2003 Ivan O. Štampach Náboženství v dnešním světě II.: Změny na náboženské scéně podle sčítání lidu a jiných výzkumů
Sčítání lidu 1950, 1991 a 2001 o náboženské příslušnosti. Prudké posuny na české náboženské scéně v posledním desetiletí, rozvedení těchto zjištění do podrobností podle dílčích výzkum, očekávání dalšího vývoje. Druhá část třídílného cyklu.
19. 2. 2003 Ivan O. Štampach Náboženství v dnešním světě I.: Přehled současné české náboženské scény
Stručný přehled větvení křesťanství ve světě. Právní postavení církví a ostatních náboženských společností u nás. Přehled registrovaných náboženských subjektů v ČR. První část třídílného cyklu.
10. 2. 2003 Jaroslav Nečas Farizej a celník
Ke komu máme blíž? Výklad textu z evangelia sv. Lukáše.
13. 1. 2003 Václav Vacek Maria podle biblického podání
Výklady textů Bible o Marii - svatba v Káni Galilejské, zpráva o zvěstování.
9. 12. 2002 Petr Kolář Jak dnes číst Bibli
Četba Bible je pro (post)moderního člověka skutečným oříškem a proto ji většina katolíků nečte. Přednáška bude obsahovat konkrétní ukázku rozboru textu.
11. 11. 2002 Vladimír Slámečka Jak církev reaguje na společenské změny v ČR posledních deseti let
14. 10. 2002 Aleš Roleček Ravenské mozaiky
Setkání Východu a Západu. Přednáška bude doplněna promítáním diapozitivů.
10. 9. 2002 Josef Kordík Čtyři stupně duchovního vývoje podle Scotta Pecka
24. 6. 2002 Václav Vacek Duch svatý vás uvede do veškeré pravdy
- jak to dělá?
10. 6. 2002 Zuzana Kárníková Církve v číslech
Sociologické výzkumy religiozity v ČR.
6. 6. 2002 Miroslav Kalčic Hinduismus
Opakování videoprojekce druhého dílu dokumentárního cyklu švýcarského teologa Hanse Künga "Hledání stop" o světových náboženstvích. Simultánní čtení překladu připravil Miroslav Kalčic.
27. 5. 2002 Jaroslav Nečas Biblická podobenství
Výklad známých i méně známých podobenství z Písma.
20. 5. 2002 Jan Franc Naděje na všeobecnou spásu
Pohled na názory některých pravoslavných teologů a obecných názorů, které panují v pravoslavné církvi, týkajících se konečné naděje celého stvoření.
16. 5. 2002 Miroslav Kalčic Kmenová náboženství
Opakování videoprojekce prvního dílu dokumentárního cyklu švýcarského teologa Hanse Künga "Hledání stop" o světových náboženstvích. Simultánní čtení překladu připravil Miroslav Kalčic.
6. 5. 2002 Václav Malý Ekumenismus
29. 4. 2002 Jiří Doležal Jak sloužit a jak žít v církvi
Druhá část výkladu 12. kapitoly listu Římanům.
22. 4. 2002 Jaroslav Nečas Kniha Zjevení VII.
Výklad 21. kapitoly.
15. 4. 2002 Jan Rybář Kam usedá holubice
Působení Ducha svatého.
11. 4. 2002 Miroslav Kalčic Islám
Videoprojekce sedmého dílu dokumentárního cyklu švýcarského teologa Hanse Künga "Hledání stop" o světových náboženstvích. Simultánní čtení překladu připravil Miroslav Kalčic.
25. 3. 2002 Jaroslav Nečas Kniha Zjevení VI.
Kapitola 7,4-17.
21. 3. 2002 Miroslav Kalčic Křesťanství
Videoprojekce šestého dílu dokumentárního cyklu švýcarského teologa Hanse Künga "Hledání stop" o světových náboženstvích. Simultánní čtení překladu připravil Miroslav Kalčic.
11. 3. 2002 Jan Franc Svaátost a lidské myšlení
4. 3. 2002 Jaroslav Nečas Kniha Zjevená V.
Kapitola 5,1-10.
25. 2. 2002 Jiří Doležal Evangelium a jeho důsledky
List Římanům 12.kap. 1.část.
18. 2. 2002 Jaroslav Nečas Kniha Zjevení IV.
List do Laodikeje.
11. 2. 2002 Jan Kohl Vývoj eucharistické modlitby
7. 2. 2002 Miroslav Kalčic Judaismus
Videoprojekce pátého dílu dokumentárního cyklu švýcarského teologa Hanse Künga "Hledání stop" o světových náboženstvích. Simultánní čtení překladu připravil Miroslav Kalčic.
28. 1. 2002 Jan Konzal Autorita
Co je a co není autoritě dovoleno při ovlivňování lidí.
21. 1. 2002 Jan Franc Novozákonní zázraky a přírodní vědy
Úvaha nad přednáškou na kongresu Věda a náboženství Olomouc 2000.
14. 1. 2002 Václav Vacek Těm, kdo milují Boha, vše pomáhá k dobrému - i hřích?
10. 1. 2002 Miroslav Kalčic Buddhismus
Videoprojekce čtvrtého dílu dokumentárního cyklu švýcarského teologa Hanse Künga "Hledání stop" o světových náboženstvích. Simultánní čtení překladu připravil Miroslav Kalčic.
17. 12. 2001 Jaroslav Nečas Kniha Zjevení III.
Dopisy církevním obcím. Výklad poslední knihy Nového Zákona.
10. 12. 2001 Jan Kohl Teologie jako výklad víry
Nový církevní rok v domácím prostředí pokračuje disputací o teologické interpretaci víry v dějinách i v současnosti.
6. 12. 2001 Miroslav Kalčic Čínská náboženství
Videoprojekce třetího dílu dokumentárního cyklu švýcarského teologa Hanse Künga "Hledání stop" o světových náboženstvích. Simultánní čtení překladu připravil Miroslav Kalčic.
26. 11. 2001 Zdeněk Skalický Dějiny církve IX.
I v novém ročníku Večerů pokračuje přednáškový cyklus o dějinách církve rámovaný promítáním diapozitivů.
19. 11. 2001 Farní diskusní večer Výchova a vzdělání
Na již druhém farním večeru budeme diskutovat o významu náboženské výchovy, o zkušenostech s ní a o jejích možných podobách. Na tomto veřejném jednání sněmovního kroužku se budeme zamýšlet nad pracovním materiálem vydaným přípravnou komisí plenárního sněmu v ČR (je k dispozici i na internetu na serveru cbk.cirkev.cz). Všichni zúčastnění se budou moci k tématu vyjádřit i v připravené anketě. Přijďte také vyjádřit svůj názor.
12. 11. 2001 Jiří Doležal Chléb náš vezdejší
Výklad čtvrté prosby modlitby Páně.
29. 10. 2001 Jaroslav Nečas Kniha Zjevení II.
Druhá část úvodu do Janovy Apokalypsy.
22. 10. 2001 Petr Stejskal Tradice v církvi aneb dobří holubi se vracejí
Význam tradice a jak ji naplňovat.
15. 10. 2001 Vladimír Dlouhý Toleranční patent a jeho doba
8. 10. 2001 Jan Franc Osm smrtelných hříchů
O knize Konrada Lorenze, zakladatele etologie (nauka o chování zvířat). Pohledy na chybné chování lidské civilizace z pozice etologa.
1. 10. 2001 Miroslav Kalčic Světová náboženství I.
Kmenová náboženství. První část sedmidílného cyklu podle prof. Hanse Künga. Videoprojekce s komentářem se uskuteční v knihovně arciděkanství (fara u kostela sv. Bartoloměje).
24. 9. 2001 Jaroslav Nečas Kniha Zjevení
Úvod do Janovy Apokalypsy - 1. část.
17. 9. 2001 Jan Rybář Minulost a budoucnost
Beseda o reformách v církvi v minulosti a o potřebné reformě pro budoucnost.
10. 9. 2001 Jan Kohl Vztah vědy a křesťanství v 21. století
Je možné s pomocí vědy vytvářet křesťanství zítřka? Podle Centra VaN při UP Olomouc.
25. 6. 2001 Jan Konzal Tradice v manželství
Co bychom měli předávat svým dětem, co dále tradovat jako křesťanské a co naopak v zájmu našich dětí není?
18. 6. 2001 Zdeněk Skalický Románské stavby
Osmá přednáška z cyklu Dějiny církve doplněná opět promítáním diapozitivů.
11. 6. 2001 Farní diskusní večer Rodina - manželství - žena
Na netradičním večeru budeme diskutovat o úloze ženy v dnešní církvi, rodině, společnosti a o problémech, které dnešní doba v této oblasti přináší. Na tomto veřejném jednání sněmovního kroužku se budeme zamýšlet nad pracovním materiálem vydaným přípravnou komisí plenárního sněmu v ČR (je k dispozici i na internetu na serveru cbk.cirkev.cz). Všichni zúčastnění se budou moci k tématu vyjádřit i v připravené anketě. Účast přislíbil i J. Bartoš, přijďte také vyjádřit svůj názor.
28. 5. 2001 Miroslav Kalčic Stručné dějiny misií
Zamyšlení nad smyslem a významem misií.
21. 5. 2001 Jan Kohl Osmý den stvoření aneb rozštěpení lidství moderní technologií
Pohledy morální theologie na bioetické problémy.
9. 4. 2001 Jiří Doležal Král na oslu
Bible a mocenské struktury. Výklad úryvku Zachariáš 9,9 - poselství květné neděle.
2. 4. 2001 Jan Rybář Zvláštní škola života
Klady a omyly duchovní cesty.
26. 3. 2001 Jan Franc Obnova Božího království podle představ Židů
Výklad úryvku Lk 19,11-21 a souvislost s revoluční theologií osvobození dnes.
19. 3. 2001 Jaromír Bartoš Půst
Z obsahu knihy známého spisovatele Anselma Grüna.
5. 3. 2001 Jan Kohl Bůh a utrpení
Velké téma theologie podle Hanse Künga.
26. 2. 2001 Miroslav Kalčic Horské kázání IV.
Čtvrté zamyšlení nad textem Horského kázání.
19. 2. 2001 Jaroslav Nečas Dokonalá svoboda
Seznámení s knihou M. C. Zieschové.
12. 2. 2001 Václav Vacek Bohatý mladík
Co máme společného s mladým bohatým mužem z evangelia. Jistě, nás se to netýká. Možná ještě nejsme dost bohatí.
5. 2. 2001 Jan Franc Mircea Eliade - Mýtus o věčném návratu
Zamyšlení nad knihou rumunského filosofa a historika náboženství.
29. 1. 2001 Dominik Duka Duchovní kořeny evropské civilizace
22. 1. 2001 Zdeněk Skalický Dějiny církve
Sedmý díl cyklu přednášek doplněných promítáním diapozitivů
15. 1. 2001 Jan Franc Idol a ikona
Každé náboženství a každá víra - dokonce i světská - je ohrožena ideologizací, tj. modlářstvím. Je-li ikona (obraz) nahrazena idolem (modlou), stává se taková víra modloslužbou. Přednáška vychází z článku Javiera Melloniho Slepci a slon - Křesťanství a mezináboženský dialog (Getsemany 12/2000).
8. 1. 2001 Václav Malý Církev na prahu třetího tisícíletí
18. 12. 2000 Jaroslav Nečas O církevních tajemnících
Zkušenosti evangelického faráře s úředníky totalitního režimu.
11. 12. 2000 Pavel Hradilek Theologie liturgického prostoru
Výraz sebepochopení křesťanské obce v architektuře liturgického prostoru (včetně ekumenických souvislostí). Nejdůležitější části interiéru - oltář, sedadla, ambon.
4. 12. 2000 Jiří Doležal Hospodin je můj pastýř
Žalm 23.
27. 11. 2000 Jan Kohl Pokoj a dobro - list k sociálním otázkám v ČR
Česká biskupská konference a Ekumenická rada církví předkládají k veřejné diskuzi analýzu současné společnosti.
20. 11. 2000 Jan Rybář Předávání životních zkušeností
Církev jako vychovatelka připravuje křesťana pro třetí tisíciletí.
13. 11. 2000 Jan Franc Věda a náboženství podle Gerharda Edera
Přednáška profesora Institutu jaderné fyziky ve Vídni pojednávající o historii a současnosti vztahů mezi vědci a dogmatickými theology. Přednáška byla součástí mezinárodní interdisciplinární konference Věda a náboženství pořádané Theologickou fakultou UP v Olomouci.
6. 11. 2000 Jaroslav Nečas Ekumenismus
Přístup jednotlivých církví k této problematice.
30. 10. 2000 Petr Stejskal Živá liturgie
Výklad liturgie velikonočního třídenní, nedělní a dětská liturgie, jejich příprava.
23. 10. 2000 Miroslav Kalčic Horské kázání III.
Již třetí zamyšlení nad textem Horského kázání.
16. 10. 2000 Zdeněk Skalický Katedrály
Šestým dílem pokračuje v novém školním roce cyklus přednášek doplněný promítáním diapozitivů.
9. 10. 2000 Václav Vacek Ježíš - znamení, kterému se budou vzpírat
Výklad úryvku Lk 2,34 (Simeonovo proroctví).
25. 9. 2000 Odilo I. Štampach Světový étos
Spolupráce náboženství v oblasti etiky. Společná odpovědnost za stav světa. Co přinesl světový parlament náboženství? Role křesťanství ve společné službě lidem.
18. 9. 2000 Jan Kohl Vatikánská deklarace Dominus Jesus
Obsah a smysl deklarace ze 6. 8. 2000. Příspěvek kardinála Ratzingera k ekumenickému dialogu.
11. 9. 2000 Jaroslav Nečas Služba duchovních v nemocnici?
Je potřebná profesionální služba duchovních v nemocnici?
4. 9. 2000 Tomáš Holub Zvěstování evangelia ve vojenském prostředí
Přednášející je kaplanem čs. armády.
26. 6. 2000 Jan Franc Ideál křesťanského života
Hodnotový systém a jeho význam při výchově dětí. Kristův příklad a srovnání přístupu Starého a Nového Zákona.
19. 6. 2000 Jaroslav Nečas Ježíš Kristus vstal z mrtvých
Výklad listu Korintským 15,1-11.
12. 6. 2000 Jan Kohl Napětí v církvi starověké i postmoderní
Jeden pohled na církev jako živý organismus.
5. 6. 2000 Václav Vacek Nalezení v chrámě
Věděl Ježíš, že ho budou rodiče hledat? Jaký měla tato událost smysl? Nechyběla podobná zkušenost apoštolům?
29. 5. 2000 Zdeněk Skalický Dějiny církve V.
Pokračování cyklu přednášek doplněné promítáním diapositivů.
22. 5. 2000 Jan Rybář Morálka proti etice
15. 5. 2000 Miroslav Kalčic Chemikovo odpoledne
Nukleofilní substituce aminové skupiny na aromatickém jádře.
17. 4. 2000 Jiří Doležal Ježíšova cesta ke smrti
Vjezd Ježíše do Jeruzaléma. Výklad Lk 9,51-62. Jiří Doležal je novozákonní theolog přednášející na Vyšší odborné škole biblické v Hradci Králové.
10. 4. 2000 Olga Waleská Jan Hus
Symposium v Římě o Janu Husovi očima redaktorky Rádia svobodná Evropa.
3. 4. 2000 Jan Kohl Světový étos čili globální etika dle Hanse Künga
Není možný globální řád bez nové globální etiky.
27. 3. 2000 Jaroslav Nečas Žena v církvi ať mlčí?
Konečně kontroverzní téma: přednáška bude doplněna lynčováním autora:) Bibli a rajská jablka s sebou.
20. 3. 2000 Ivana Dolejšová Paul Riceour - kritické chápání víry
Francouzský filosof a theolog vychází z atheismu, totalitních režimů i náboženství a na základě jejich kritiky nalézá novou "kritickou" víru.
28. 2. 2000 Jan Franc Zbožnost a spiritualita
Co to znamená zbožnost? Může být atheista zbožný? Nebo muslim, Žid? Byli farizeové zbožní?
21. 2. 2000 Dominik Duka OP Sídelní biskup královéhradecký bude hovořit na aktuální téma.
14. 2. 2000 Zbyněk Šír Gregoriánský chorál
Přednáška na téma gregoriánkého chorálu včetně reprodukcí nahrávek. Přednášející studuje liturgický zpěv v Paříži.
7. 2. 2000 Jan Konzal Modely církve
Je farní systém jediným možným systémem? Leží budoucnost v malých společenstvích? Přednášející je inženýr elektrotechnik ve výslužbě.
24. 1. 2000 Zdeněk Skalický Dějiny církve IV.
Pokračování cyklu přednášek doplněné promítáním diapositivů.
17. 1. 2000 Václav Vacek Oko - do duše okno
Jaký je náš pohled na druhé? Jak bychom ho měli změnit? Na přednášku si vezměte Bibli a přečtěte si tyto texty: Mt 3,2.7-12; Lk 4,16-30; 6,6-11; 11,14-23.33-36
10. 1. 2000 Pavel Hradilek Svátost smíření
Přednášející vyučuje na Institutu ekumenických studií v Praze.
20. 12. 1999 Jaroslav Nečas Láska nejvyšším darem
Výklad druhé části 13. kapitoly Korintským.
13. 12. 1999 ThDr. Jiří Doležal Adventní zaslíbení
Iz 11,1-10
6. 12. 1999 Miroslav Kalčic Exegese obtížných míst v Bibli II.
Pokračování cyklu přednášek.
29. 11. 1999 Jan Kohl Společné prohlášení o ospravedlnění
Souhlasné stanovisko katolíků a luteránů.
22. 11. 1999 P. Zdeněk Skalický Dějiny církve III.
Pokračování cyklu přednášek doplněné promítáním diapositivů.
15. 11. 1999 ThDr. Petr Pokorný DrSc. Nejstarší křesťanská vyznání
Vyznání víry.
8. 11. 1999 Jan Franc Myšlení křesťanského Východu
Komunikace s anděly a svatými ve východní církvi.
25. 10. 1999 Jaroslav Nečas Láska nejvyšším darem
Výklad 1Kor 13.
18. 10. 1999 P. Václav Vacek Nebezpečí našich výpovědí o Bohu
Komentář k textu Mt 16,13-23.
11. 10. 1999 P. Jan Rybář Potřebujeme církev?
4. 10. 1999 Miroslav Kalčic Exegese obtížných míst v Bibli I.
Zahájení cyklu přednášek. Kniha Soudců 19-21.
27. 9. 1999 Jaroslav Nečas O duchovních darech zásadně
Problémy s charismatickým hnutím. Pokračování výkladu 1. listu Korintským, 12. kapitola.
20. 9. 1999 P. Zdeněk Skalický Dějiny církve II.
Pokračování cyklu přednášek.
13. 9. 1999 Jan Kohl Laici
Role laika vyplývá z podstaty církve a je podložena svátostmi. Každý křesťan je spoluodpovědný za aktivity církve.
6. 9. 1999 Jan Franc Úvaha o nebeských zástupech
Jedno z deseti jmen Božích v Bibli je i Hospodin zástupů. Jde o anděly? Co jsou to "síly, mocnosti a panstva"? Jsou to jen projevy kolektivního nevědomí lidstva?
28. 6. 1999 P. Ing. Aleš Opatrný Katolíci v postkomunistických zemích očima ostatních
Na základě sociologického výzkumného projektu z konce devadesátých let se zamyslíme nad tím, jak nás vidí většina obyvatel, a nad tím, jaké jsou naše adekvátní reakce.
21. 6. 1999 Ludmila Vitáčková Anselm Grün - Moc nad bezmocí II.
Rozvíjení vědomí vlastní ceny. Nejistota, strach před druhými lidmi a pocit bezmoci vůči světu. Dokončení přednášky.
14. 6. 1999 P. Zdeněk Skalický Dějiny církve I.
Zahájení cyklu přednášek. Doba apoštolů a prvomučedníků.

Pondělní večery probíhají již od roku 1990, seznam starších přednášek však zatím není zpracován.