Datum:9.10.2000
Autor:Václav Vacek
Název:Znamení, kterému se budou vzpírat
Typ textu:poznámky z přednášky pořídil Pavel Franc

sr. Lk 2,34
(přišel do vlastního a vlastní ho nepřijali J 1,11)

J. zásada: Nezáleží na tom, KDO co říká, ale zdali je jeho tvrzení PRAVDIVÉ. Je důležité si pravdivost ověřovat. Slepá víra není použitelná.
Jak si ověřovat pravdivost? Srovnáváním Písma a znameními.
Písmo pro Izraelity bylo ověřené zkušeností staletí - soužitím s Hospodinem. J. se opírá o Písmo: "Ani čárka nebude změněna." Odkazuje na logiku, přemýšlení (posedlost ďáblem, Mesiáš je Pánem Davida, ne jeho synem, atd...).

1. předpověď

J. začal učit (učedníky), že musí mnoho trpět, být zavržen od starších, velekněží a zákoníků, být zabit a po třech dnech vstát (Mk 8,31n   Lk 9,22).
(Ne okupanté, slušní lidé.) Presbyteři, duchovní, teologická fakulta a biskupská konference v čele s papežem. Už když to řeknu, lehko v nás tento překlad může vzbudit odpor. Jak by ne. Máme úctu, vděčíme.

Církev je institucí velikého dobrodiní. Jako rodina a rodiče. (Přesto máme být kritičtí k jednání předků, rodičů. Což nevylučuje úctu.)
Od rodičů i od Církve dostáváme tolik a takové bohatství - které nám nikdo jiný nedal a nemůže dát. Ale instituce nemá vždy patent na pravdu. Instituce utlačuje někdy ty, kterým má sloužit.

Ježíš neboural instituci CZ Církve (lidu Hospodinova). Uznával její ustanovení od Hospodina. Ale také nemlčel k chybám představených a nespravedlnostem, jichž se dopouštěli.

Nejde mi především o kritiku druhých, ale o porozumění Ježíšovi a objevení nebezpečí, které hrozí i nám. Písmo - i NZ je k našemu poučení.

2. předpověď

"Syn člověka bude vydán do rukou lidí. Zabijí ho a třetí den bude vzkříšen." Mt 16,22-23   Lk 9,44

Nemylme se, na kříž nepřivedly Ježíše hříchy typu, modlil jsem se roztržitě, jedl jsem v pátek maso a vyplazoval jazyk na kamarády. Nenávist! A přesto to zde začíná. Modlit se povrchně, naslouchat Písmu hala bala, neúcta k druhému...

Ale i farnost může být fanatická - liturgické shromáždění synagogy nazaretské se dopustilo nedokonané vraždy (Lk 4,16n). Zbožní věřící ve svatém nadšení. Bez soudu. Lynchem. Bez elegance a určité formy vyšších funkcionářů, teologů a právníků. Ti bývají mazanější.

-=-

Běda zákoníkům a farizeům: "Nedbáte na to, co je v Zákoně důležitější (než desátky)"
Právo, milosrdenství a věrnost (slovu božímu) Mt 23,23
Pokrytectví a nepravost Mt 23,28

"Pokrytci! Děláte se lepšími, než vaši otcové, stavíte náhrobky prorokům, zdobíte pomníky spravedlivých a říkáte: 'Kdybychom my byli na místě svých otců, neměli bychom podíl na smrti proroků.' Tak svědčíte sami proti sobě" - jste stejně nebezpeční suveréni jako vaši tátové!

Jen ten, kdo je opatrný - viz Eliáš -, se může ochránit.
"Dovršte tedy činy svých otců." Mt 23,29-32
Vidíte, neobjevili velikost Eliášovy modlitby.

-=-

I učedníci v sobě nosí virus: (I my učedníci v sobě nosíme...)
touhy po moci, kdo je z nich největší... Mk 9,35, Jakub a Jan - nejpřednější místa v království Mk 10,35   Lk 9,46

virus:
nesnášenlivosti a žárlivosti. "Viděli jsme někoho, kdo uzdravoval od zlého, ale nebyl tvým učedníkem, bránili jsme mu." Lk 9,49

virus:
povýšenosti vůči jinému náboženství. Kananejská žena, sr. Mt 15,23 "...zbav se jí, vždyť za námi křičí!"

samaritánská vesnice: "...máme přivolat z nebe oheň, aby je zahubil jako to učinil Eliáš? Nevíte jakého jste ducha." Lk 9,54-56

Hleďte se varovat kvasu farizeů a kvasu Herodova. Mk 8,15
- učení Herodova - to pochopíme, kolaborant, liška podšitá
- farizeové - slepí a fanatičtí dodržovači litery a tradice, tvrdého srdce, viděli případ, ne člověka, bez smyslu pro humor, nešly k nim děti

Podobenství o věrnosti služebníků Mt 24,45n   Lk 12,41n
služebník si hraje na pána, povýšeně, svévolně, vlastnicky

Podobenství o zlých vinařích Mk 12,1n - to je dědic, zabijme ho a dědictví bude naše (v. 7b) - to je podobenství, tak se to neříká, ale jedná se tak, cítí se vlastníky.

Lež ve službě záchrany církve, "prostředníci", zástupci B. na zemi - pohanské, falešná svědectví a manipulace s právem - až po lež se vzkříšením - vojáci usnuli ve službě, na stráži a učedníci ukradli tělo J.
Lež začala tvrzením "spolčen s Ďáblem"

"Budou vás vydávat soudům", státní, vládní moci, Mk 13,9   Mt 10,17n, ale i synagogám na soud, Lk 21,12.

Šlo jim o moc (maskovali - o záchranu církve)
Vy s neobřezaným srdcem
Strach
Důraz na zásluhy