Datum:13.10.2003
Autor:Jiří Doležal
Název:Jak často, jak mnoho a proč odpouštět
Podtitul:Výklad oddílu Mt 18,21-35
Typ textu:poznámky z přednášky pořídil Jan Kohl

Kapitoly 16 až 20 Matoušova evangelia jsou Kristův řád života v Církvi. Termín bratr označuje člena mé církve, s nímž žiju ve společenství eucharistie. Tito bratři (a sestry) ale nejsou lidé bezvadní, naopak, hřeší. Právě v církvi jsou nejnaléhavější problémy, které musíme řešit. Verš 21: Petr vystupuje jako mluvčí učedníků. Oslovuje Krista "Pane", tím vyznává jeho svrchovanost. Sám nabízí odpověď: až sedmkrát! Tím se domnívá, že překonává učení a praxi farizeů, kteří požadují odpustit až 3x za den tentýž hřích. Ježíšova odpověď je nepočítat, stále znovu odpouštět, i když viník to dělá stále znovu! Otázka čtenáře/posluchače: je to lidsky možné takhle dělat? Odpověď dává následující podobenství o nemilosrdném služebníku. Tuto parabolu má jen Matouš. Podobenství je malé drama o třech dějstvích. První část líčí služebníka s nesplatitelným dluhem před svým Pánem a věřitelem. Bezprostředně "sotva však vyšel..." navazuje setkání tohoto omilostněného služebníka s kolegou dlužícím nepatrnou částku. Třetí část je výstražné odsouzení nemilosrdného služebníka. V úvodu připomíná Ježíš království nebeské - to již začalo příchodem Mesiáše - v tomto království je možné žít tak, jak nás Ježíš učí ve svých podobenstvích.

Verš 26:"měj se mnou strpení" - řecký text používá slova projevu božské úcty (proskinese,lat.adoratio); mluví se tu o tom co se děje mezi Bohem a lidmi.

Verš 27:"ustrnul" - řec. milosrdenství Boží, vztah Boha, který se smilovává.

Verš 31: spoluslužebníci se zarmoutili - kvůli neochotě dobře řešit problémy mezi bratry = neochota odpouštět uvnitř společenství naší církve! Zde mysleme na své nejbližší okolí, svou farnost.

Verš 32: Pán odpustil celý dluh. Odpuštění musí být úplné.

Verš 33: Otázka v textu je otázkou a výzvou pro čtenáře/posluchače. Stejně tak je pro nás výzvou prosba v modlitbě Páně, ve které se odvoláváme na naše odpouštění.