Datum:16.4.2018
Autor:Jiří Doležal
Název:Přímluvné modlitby
Podtitul:Modlitba za politiky
Typ textu:Poznámky z přednášky pořídil Jan Kohl

Lektor v úvodu připomněl, že modlitba je rozhovor s Bohem, projev  milosti od Boha, který náš hlas slyší. Když nedostaneme oč prosíme, jistě dostaneme to, co je pro nás lepší, to co potřebujeme. Bible obsahuje mnoho modliteb. Můžeme rozlišit zejména modlitby bohoslužebné a soukromé. Naše modlitba má být především odpovědí na Boží slovo. Modlitba musí mít řád: začínat dobrořečením, děkováním, oslavou toho, co nám Bůh dává. Dále by mělo být vyznání vin a prosba za jejich odpuštění. Přiznejme si, že jsme hříšníci. Dále prosba o dary Ducha svatého, abychom Bohu (v jeho slově) správně rozuměli a jednali podle toho. Neměli bychom jen děkovat, protože není dosud vše, co potřebujeme.

Přímluvné modlitby vycházejí s novozákonní výzvy v prvním listě Timoteovi (1Tim 2,1-5):
„Na prvním místě žádám, aby se konaly prosby, modlitby, přímluvy, díkůvzdání za všechny lidi, za vládce a za všechny, kteří mají v rukou moc, abychom mohli žít tichým a klidným životem v opravdové zbožnosti a vážnosti. To je dobré a vítané u našeho Spasitele Boha, který chce, aby všichni lidé došli spásy a poznali pravdu. Je totiž jeden Bůh a jeden prostředník mezi Bohem a lidmi, člověk Kristus Ježíš.“ Důležité je právě modlit se za všechny lidi. V listu Židům se nám připomíná, že Kristus „je stále živ a přimlouvá se za nás“ (Žid 7,25). V Janově evangeliu se Ježíš modlí k Otci „za ty, kteří skrze jejich (apoštolů) slovo ve mne uvěří“ (Jan 17,20). Ježíš nás vyzývá: modlete se za ty, kteří vás pronásledují.

V 2.listu Soluňanům jsme vyzývání k modlitbě za šíření radostné zvěsti (2Sol 3,1). Ve Starém zákoně  je příkladem vytrvalé modlitby Abrahám prosící za Sodomu a Gomoru.

Přímluvné modlitby jsou zcela přirozeně v bohoslužbě zařazeny po bohoslužbě slova a před eucharistií. V dějinách církve se i přímluvy z bohoslužby někdy vytrácely a zase obnovovaly. Jednou z forem přímluv jsou i litanie. Ve struktuře přímluv by neměly chybět prosby za církev, za mocné a vládnoucí, za rodiny, za lidi trpící, strádající, na okraji společnosti. Proto je dobré modlit se i za politiky, jak za ty, které považujeme za dobré nebo pro nás špatné i nebezpečné!  Snažme se důvěřovat Bohu a stále prosit „aby všichni lidé byli spaseni“. Výzva  benediktinů „Modli se a pracuj!“ nám připomíná, že modlitba opravdu vede k dobré aktivitě.

Text najdete také na serveru dohloubky.cz a ve farním Zpravodaji 3/2018 (PDF).